Projecte de la nova seu de parcs i jardins a Badalona

L’àmbit d’actuació del present projecte és la zona sud del parc del G-4, a l’alçada del carrer de Campoamor. Es tracta de un Viver per la nova seu de parcs i jardins de Badalona. L’accés principal es farà desde el cami del parc G-4 i l’entrada de serveis seria per un accés de del camí Sant Jeroni de la Murtra. En l’ambit d’actuació actualment hi trobem un solar buit, amb vegetació. Es tracta d’un solar sense urbanitzar. La topografia del qual es poc significativa.

 

La proposta té com a objecte establir la nova seu de Parcs i Jardins de Badalona, y que  el projecte sigui un viver operatiu on es pot ofreir tallers i cursos rel·lacionats amb les plantes i la feina de parcs i jardins a escoles i altres institucions. El projecte també proposa espais de serveis als treballadors de la brigada amb àrees de menjador, vestuaris y serveis. En quant a estructura general, l’edifici es troba definit per l’agrupació de pòrtics transversals amb coberta a dues aigües. L’edifici del umbracle i del hivernacle es defineixen per una successió d’un sol portic.

 

L’estratègia d’intervenció ha estat organitzar aquesta nova seu en 3 edificis independents i intentar resoldre cadascun d’ells amb una geometria comuna i un únic material d’envolvent. Els espais exteriors s’organitzaran mitjaçant els tipus de paviment. Per una banda les àrees de circulació que serà formigó abocat in situ, i per altra, els espais destinats a plantació i col·locació de planters, on el paviment serà sauló i organitzaran diferents àmbits.

Superficie

45m²

Promotor

Ajuntament Ripollet (AMB)

PEC

86.200€

Projecte

diciembre 2013

Col·laboradors

Ecoinstec / JFG / PLAAT