Rehabilitació integral de habitatges al Raval, Barcelona

La complexitat de la intervenció prevista pel conjunt dels edificis objecte del projecte obliga a un detallat anàlisi de l’estat actual, enfocat sobretot a la relació amb l’entorn i orientació; morfologia i qualitat constructiva; condicions d’habitabilitat, accessibilitat i salubritat; configuració i ocupació dels habitatges.

Els tres edificis estan ubicats al cor del Raval. La façana principal està orientada al sud, cap a l’estret carrer Lancaster, i per tant, només les plantes superiors són les que s’aprofiten de la millor exposició solar. L’altre façana dona al pati de façana que, encara que estigui orientada al nord, és molt ampli i es caracteritza per l’extraordinària presència del Palau Güell. Aquests factors han suggerit, on fos possible orienta la zona de dia dels nous habitatges cap al pati interior, alliberant les terrasses originals dels volums disconformes que s’han anant afegit en el transcurs del temps. La intenció de recuperar la façana original, mantenint la lectura de les principals fases evolutives dels edificis i tornar-li la decoració necessària per poder mirar a l’il·lustre veí.

A la façana del carrer Lancaster també es proposa una operació de reordenació volumètrica, eliminant els elements afegits de la planta àtic, recuperant les terrasses originals i la línia de la cornisa.

En quant a la ubicació dels ascensors i els accessos comunitaris, la impossibilitat de poder intervenir sobre bona part de la planta baixa, ha condicionat la posició d’aquests limitant les possibilitats, però aconseguint finalment crear dos nuclis de connexió vertical pels tres blocs, solucionant alhora el problema dels desnivells existents entre les plantes dels edificis.

Àrea

751 m²

Promotor

IMPSOL

Projecte

2018

Col·laboradors

Teresa Farras, Luciana Teodózio